VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI
Green Bau, s. r. o.


ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 • Týmito Všeobecnými obchodnými  podmienkami  ( ďalej len „VOP“ ) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Green Bau, s.r.o., Hliny 1253/76, Považská Bystrica, 017 07, IČO: 45 290 661 (ďalej len „Green Bau“ alebo „predávajúci“), a každou  fyzickou osobou  alebo  právnickou osobou, ktorá  je  kupujúcim  podľa  týchto  VOP  a ktorej predávajúci  predáva  tovar  (ďalej len „kupujúci“).

 • Právne  vzťahy  medzi  Green Bau a kupujúcim sa riadia týmito VOP, a pokiaľ nie sú týmto dokumentom upravené  inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

 • Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ kupujúci nie je podnikateľom v zmysle § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka, tak podľa § 262 Obchodného zákonníka sa ich záväzkový vzťah spravuje Obchodným zákonníkom v celom rozsahu (voľba zákona).

 • Záväzná e-mailová adresa predávajúceho pre účely VOP: [info@greenbau.org]

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • Kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia objednávky predávajúcemu (bez ohľadu na formu doručenia) alebo momentom uplynutia lehoty na vznesenie námietky podľa bodu 5 tohto článku VOP (platí v prípade, ak je tovar dodaný bez objednávky kupujúceho na základe obchodnej praxe zavedenej medzi zmluvnými stranami).

 • Cena tovaru sa riadi cenníkom určeným predávajúcim  platným v čase objednávky.  Ceny uvádzané   v ponuke sú vždy uvádzané  ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je ustanovené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne  dohodnúť s konkrétnym kupujúcim  cenové  a platobné  podmienky  pri konkrétnej  objednávke tovaru,   a  to   odlišne   od   VOP,   platného cenníka   a  akýchkoľvek iných  zmlúv.

 • Splatnosť kúpnej ceny sa riadi  údajom o splatnosti  platby na konkrétnej faktúre.

 • Zmluvné strany súhlasia, že doručená faktúra kupujúcemu sa považuje za dodací list pre tovar na nej uvedený/fakturovaný.

 • Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s množstvom/kvalitou dodaného tovaru uvedeného na faktúre a/alebo namieta samotné dodanie tovaru (t.j. tovar nebol kupujúcim objednaný),  je povinný o tom informovať predávajúceho formou zaslania e-mailovej správy, adresovanej  na záväznú e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v Úvodných ustanoveniach VOP, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní (vznesenie námietky). Pokiaľ tak kupujúci v danej lehote neučiní, má sa za to, že množstvo dodaného tovaru zodpovedná údajom na faktúre, dodaný tovar je bez vád a  bol kupujúcim riadne objednaný.


VÝHRADA VLASTNÍCTVA

 • V prípade,  že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci  zostáva  vlastníkom tovaru až do momentu úplného  zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu (výhrada vlastníctva).

 • Na kupujúceho   prechádza   nebezpečenstvo škody  na  tovare  vždy v momente,  keď predávajúci tovar vyskladní zo svojho skladu za účelom jeho  dodania   na  miesto   určené   v  potvrdenej  objednávke.

 • V prípade, že miestom dodania nie je určené v objednávke, je ním sklad predávajúceho na adrese Žilinská cesta 790/17, Považská Bystrica 01701 areál bývalých technických služieb Chudovský a.s. Pokiaľ si kupujúci  napriek  tomu,  že  mu  bolo  oznámené,  že môže s tovarom nakladať, tovar neprevezme,  nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho  momentom,  kedy si mohol tovar po prvý krát prevziať.

 • Pri spracovaní,  spojení  a zmiešaní tovaru,  u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva  podľa týchto  VOP  s iným tovarom  vo vlastníctve kupujúceho/tretej osoby,  nadobúda predávajúci  spoluvlastnícke  právo k novej veci v pomere účtovnej ceny tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, k účtovnej cene iného použitého tovaru. Až do doby, kým sa kupujúci stane  vlastníkom tovaru,  je povinný ho udržiavať na svoje náklady v riadnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru alebo objavenia vady na tovare je kupujúci  povinný oznámiť to  bezodkladne predávajúcemu. Pokiaľ sa jedná  o poškodenie, za ktoré  nezodpovedá predávajúci,  je kupujúci povinný zabezpečiť a  aj zaplatiť opravu  tovaru.

 • Kupujúci je povinný zaobchádzať  s tovarom, u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva, šetrne.

 • Kupujúci nesmie  dať  do  doby,  kým sa  stane   vlastníkom tovaru,   tovar  do užívania tretej osobe,  nesmie ho prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov.

 • Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené  s uplatnením  a  vymožením jeho vlastníckeho  práva a  spojených  práv /nárokov viažucich sa k tovaru, u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva.

 • Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu všetky škody na dodanom   tovare, u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva, všetky  exekučné  konania,  v  ktorých  exekútor  do súpisu hnuteľných vecí zaradí aj tovar, ktorý podlieha výhrade vlastníckeho  práva  alebo  na  základe  ktorých  bude  veriteľ uspokojovaný  predajom hnuteľnej veci tovaru podliehajúcemu výhrade vlastníckeho práva a súčasne je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu kópie exekučných príkazov  a  príslušné  protokoly,  či iné  listiny,  ktoré  boli  v priebehu exekučného  konania vyhotovené a doručené  kupujúcemu.  Okrem toho je kupujúci povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie exekúcie.

 • Kupujúci je  povinný  zabezpečiť  zodpovedajúcim spôsobom tovar, u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva, proti riziku krádeže vlámaním.

 • Kupujúci je  povinný  oznámiť  predávajúcemu  miesto  umiestnenia  tovaru, u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva    a  bezodkladne  predávajúceho informovať  o  všetkých  zmenách  tohto  umiestnenia.

 • Ak je kupujúcemu zverený tovar, u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva, ktorý je určený na zabudovanie, montáž, realizáciu stavby, spracovanie je kupujúci povinný takto zverený tovar umiestniť, spracovať, zabudovať, realizovať jeho montáž, meniť jeho technické vlastnosti a/alebo konštrukciu iba v priestoroch/nehnuteľnosti, kde má/bude mať počas celej doby existencie výhrady vlastníctva oprávnený vstup/prístup, ktorý bude oprávnený preniesť aj na predávajúceho. V opačnom prípade nie je kupujúci oprávnený tovar, u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva,  umiestniť, spracovať, zabudovať, realizovať jeho montáž, meniť jeho technické vlastnosti a/alebo konštrukciu.

 • Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu kedykoľvek prístup  k tovaru,  a to  aj bez  výzvy resp. oznámenia predávajúceho o jeho úmysle skontrolovať tovar.

 • Kupujúci súhlasí, aby predávajúci v prípade neuhradenia tovaru, u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva, v lehote splatnosti, vstúpil do priestorov/na pozemok, kde sa tovar nachádza a tovar demontoval a/alebo odobral.

 • Kupujúci je oprávnený tovar, u ktorého  existuje  výhrada vlastníctva, predať/previesť/scudziť iba za predpokladu, že písomne upovedomí tretiu stranu (ktorej tovar predáva/prevádza/scudzuje), že táto tretia strana sa stane vlastníkom kupovaného tovaru až úplným zaplatením ceny tovaru kupujúcemu.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto všeobecné obchodné  podmienky sú záväzné odo dňa 01.01.2013.

 • Predávajúci  je oprávnený  meniť  obsah  VOP, pre kupujúceho  sú však záväzné  až  odoslaním nového  znenia  VOP  na jeho záväznú e-mailovú a to bez ohľadu na technické doručenie správy/funkčnosť e-mailovej adresy kupujúceho.

 • Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia, e-mailovej adresy.

 • Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný udržiavať svoju zadanú e-mailovú adresu technicky funkčnú a v prípade akýchkoľvek zmien bezodkladne informovať predávajúceho.

 • Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, začatie exekučného konania a to, že spoločnosť rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou.

 • Kupujúci vyhlasuje:

a) že súhlasí s tým, aby predávajúci uzavrel zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávku predávajúceho voči kupujúcemu  z kúpnej zmluvy alebo   takúto   pohľadávku  postúpil   ktorejkoľvek tretej osobe, a zároveň sa kupujúci zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú  súčinnosť pri vzniku a realizácii záložného práva,
b) že  nemá  námietky  voči založeniu  pohľadávok  a bez  súhlasu  predávajúceho nebude  môcť použiť svoje pohľadávky na započítanie založených pohľadávok.